Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej promocjachojnice.pl oraz subdomeny turystyka.promocjachojnice.pl i gospodarka.promocjachojnice.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-24.

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-19.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

- część dokumentów do pobrania nie jest dostępna cyfrowo,

- mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu cel linku nie jest odpowiednio określony,

- załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

- zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

- pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

- niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, np. filmy które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy, mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie:

Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Inpero.pl Sp. z o.o.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Piekarska-Guzelak, adres poczty elektronicznej promocja@promocjachojnice.pl.
 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 52 397 05 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o., Stary Rynek 4, 89-600 Chojnice

 

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Stary Rynek pod numerem 4, oznaczone jako Promocja Regionu Chojnickiego – Informacja turystyczna (międzynarodowy symbol i ).

 

Biuro Promocji Regionu Chojnickiego umieszczone jest na parterze, z dużą przeszkloną witryną, przez którą pracownik widzi osobę, do której w razie potrzeby może podejść na jej wyraźny znak dźwiękowy (pukanie) lub gest chęci rozmowy.

 

Biuro nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

W pobliżu budynku, w którym znajduje się biuro Promocji Regionu Chojnickiego przed budynkiem Urzędu Miejskiego (ratusza) wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 1 miejsce w pobliżu skrzyżowania z ulicą Podgórną od strony ul. Młyńskiej.

 

Do pomieszczeń zajmowanych przez Promocję Regionu Chojnickiego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Osoby głuchonieme chcące załatwić sprawy proszone są o zgłoszenie tego faktu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się i może nastąpić:

 

w formie pisemnej poprzez złożenie pisma w biurze Promocji Regionu Chojnickiego,

w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma faksem na numer 52 397 36 75,

w formie mailowej na adres promocja@promocjachojnice.pl,

poprzez wysłanie sms-a na nr telefonu 501 650 362

 

 

Dostępność do tłumacza języka migowego

 

Pracownik Promocji Regionu Chojnickiego sp. z o.o. skontaktuje się z osobą głuchoniemą (w sposób, który został przez nią wskazany) celem ustalenia termin realizacji świadczenia.

 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Raport o stanie dostępności z dnia 01.01.2021 r - (plik do pobrania pdf)


Copyright © 2023 promocjachojnice.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Inne prawa autorskie
Realizacja: inpero.pl